دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
طراحی و پیاده سازی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب :علیرضا ایرانی (زمستان 1401) / ایرانی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهایرانی ، علیرضا، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/s.rt کارشناسی کامپیوتر ‭/1421/1401
عنوان :طراحی و پیاده سازی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب :علیرضا ایرانی
تکرار نام مولف :علیرضا ایرانی استاد راهنما : مهندس فریبا محمدزاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :زمستان 1401
رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر (1401) / مدبر ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمدبر ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1420/ 1401
عنوان :رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر
تکرار نام مولف :فاطمه مدبر .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
بررسی و تحلیل پایگاه داده های چندرسانه ای MMD :حسین زواری (1401) / زواری ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزواری ، حسین، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/KAR ‭/1419/1401
عنوان :بررسی و تحلیل پایگاه داده های چندرسانه ای MMD :حسین زواری
تکرار نام مولف :حسین زواری استاد راهنما : مهندس فریبا محمد زاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :1401
بررسی رابطه بین رفتارهای بی‌تحرک (کم‌تحرکی) با خطر افسردگی و بهزیستی ذهنی دوران بزرگ‌سالی در دوران پاندمی بیماری کووید 19:فرزانه رهنما (1401) / رهنما ، فرزانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرهنما ، فرزانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_SPORT/MANAG ارشد تربیت بدنی مدیریت اوقات فراغت ‭/SPORT-MANAG 1401/ 1418
عنوان :بررسی رابطه بین رفتارهای بی‌تحرک (کم‌تحرکی) با خطر افسردگی و بهزیستی ذهنی دوران بزرگ‌سالی در دوران پاندمی بیماری کووید 19:فرزانه رهنما
تکرار نام مولف :فرزانه رهنما استاد راهنما دکتر لیلی خاوری
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:106ص
تأثیر فضاهای باز شهری و اشتیاق به فعالیت بدنی بر کیفیت گذراندن اوقات فراغت کارمندان اداره آموزش‌وپرورش:مژگان رستمیان (1401) / رستمیان ، مژگان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستمیان ، مژگان، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_SPORT/MANAG ارشد تربیت بدنی مدیریت اوقات فراغت ‭/SPORT-MANAG 1401/ 1417
عنوان :تأثیر فضاهای باز شهری و اشتیاق به فعالیت بدنی بر کیفیت گذراندن اوقات فراغت کارمندان اداره آموزش‌وپرورش:مژگان رستمیان
تکرار نام مولف :مژگان رستمیان استاد راهنما دکتر لیلی خاوری
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:104ص
تأثیر باورهای فرهنگی اجتماعی بر مشارکت زنان شهر مشهد در ورزشهای همگانی و فعالیتهای اوقات فراغت:معصومه مرآتی (1401) / مرآتی ، معصومه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرآتی ، معصومه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_SPORT/MANAG ارشد تربیت بدنی مدیریت اوقات فراغت ‭/SPORT-MANAG 1401/ 1416
عنوان :تأثیر باورهای فرهنگی اجتماعی بر مشارکت زنان شهر مشهد در ورزشهای همگانی و فعالیتهای اوقات فراغت:معصومه مرآتی
تکرار نام مولف :معصومه مرآتی استاد راهنما دکتر ابوالفضل علی زاده گلریزی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:77ص
پیش بینی عملکرد شغلی از روی تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی در پرستاران شاغل در بیمارستان رضوی مشهد :نیلوفر محیط (1401) / محیط ، نیلوفر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحیط ، نیلوفر، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1415/ 1401
عنوان :پیش بینی عملکرد شغلی از روی تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی در پرستاران شاغل در بیمارستان رضوی مشهد :نیلوفر محیط
تکرار نام مولف :نیلوفر محیط .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان:یاسر طریقی (1401) / طریقی ، یاسر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطریقی ، یاسر، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1414/ 1401
عنوان :رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان:یاسر طریقی
تکرار نام مولف :یاسر طریقی .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1413/ 1401
عنوان :بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو
تکرار نام مولف :حنانه علی اکبرلو .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد امام خمینی)ره(:ریحانه مبرا (1401) / مبرا ، ریحانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمبرا ، ریحانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1412/ 1401
عنوان :رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد امام خمینی)ره(:ریحانه مبرا
تکرار نام مولف :ریحانه مبرا.استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
و کاربرد های آن در مشاغل (پلیس) GPS :محمد مهدی امیدوار (1401) / امیدوار ، محمد مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامیدوار ، محمد مهدی، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/KAR ‭/1411/1401
عنوان :و کاربرد های آن در مشاغل (پلیس) GPS :محمد مهدی امیدوار
تکرار نام مولف :محمد مهدی امیدوار استاد راهنما : مهندس فریبا محمد زاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :1401
بانکداری و انتقال الکترونیکی پول در ایران:علی اکبر ضمیری وعلی اصغر ضمیری (زمستان 1401) / علی اکبر وعلی اصغر ، ضمیری و ضمیری، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی اکبر وعلی اصغر ، ضمیری و ضمیری، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/s.rt کارشناسی کامپیوتر ‭/1410/1401
عنوان :بانکداری و انتقال الکترونیکی پول در ایران:علی اکبر ضمیری وعلی اصغر ضمیری
تکرار نام مولف :علی اکبر ضمیری وعلی اصغر ضمیری استاد راهنما : مهندس فریبا محمدزاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :زمستان 1401
فاکتورهای رده بندی ارتقاء سایت در موتورهای جستجو :مهدی اسفیدانی (1401) / اسفیدانی ، مهدی
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسفیدانی ، مهدی
شماره بازیابی :‭EN-COM/KAR ‭/1409/ 1401
عنوان :فاکتورهای رده بندی ارتقاء سایت در موتورهای جستجو :مهدی اسفیدانی
تکرار نام مولف :مهدی اسفیدانی استاد راهنما : مهندس فریبا محمدزاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :1401
کاربرد GPS در سیستمهای هوشمند ناوبری:علی ایزدی گرمجان (زمستان 1401) / ایزدی گرمجان ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهایزدی گرمجان ، علی، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/s.rt کارشناسی کامپیوتر ‭/1408/1401
عنوان :کاربرد GPS در سیستمهای هوشمند ناوبری:علی ایزدی گرمجان
تکرار نام مولف :علی ایزدی گرمجان استاد راهنما : مهندس فریبا محمدزاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :زمستان 1401
نرم افزار جستجوی اطالعات دانشجویی:محمود غلامی (پاییز 1401) / غلامی ، محمود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامی ، محمود، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/s.rt کارشناسی کامپیوتر ‭/1407/1401
عنوان :نرم افزار جستجوی اطالعات دانشجویی:محمود غلامی
تکرار نام مولف :محمود غلامی استاد راهنما : مهندس فریبا محمدزاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :پاییز 1401
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نیشابور :محمد عزیزی (1401) / عزیزی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعزیزی ، محمد، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1406/ 1401
عنوان :بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نیشابور :محمد عزیزی
تکرار نام مولف :محمد عزیزی.استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
بررسی ضرورت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری و نحوه محاسبه مالیات بر حقوق: ابراهیم کشاورز ترک (1401) / کشاورز ترک ، ابراهیم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکشاورز ترک ، ابراهیم، نویسنده
شماره بازیابی :ACCO_ ‭/1405/ 1401
عنوان :بررسی ضرورت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری و نحوه محاسبه مالیات بر حقوق: ابراهیم کشاورز ترک
تکرار نام مولف :ابراهیم کشاورز ترک،استاد راهنما سرکار خانم الینا عزیزیان
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان:کارشناسی حسابداری
سال نشر :1401
بررسی سود و زیان در صنایع و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : مسعود شاملو (1401) / شاملو ، مسعود، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشاملو ، مسعود، نویسنده
شماره بازیابی :ACCO_ ‭/1404/ 1401
عنوان :بررسی سود و زیان در صنایع و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : مسعود شاملو
تکرار نام مولف :مسعود شاملو ،استاد راهنما سرکار خانم الینا عزیزیان
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان:کارشناسی حسابداری
سال نشر :1401
بررسی رابطه بین حمایت از سرمایهگذاران، جبههگیری مدیران و وجه نقد نگهداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :مرضیه گرمابی (1401) / گرمابی ، مرضیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگرمابی ، مرضیه، نویسنده
شماره بازیابی :ACCO_ ‭/1403/ 1401
عنوان :بررسی رابطه بین حمایت از سرمایهگذاران، جبههگیری مدیران و وجه نقد نگهداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :مرضیه گرمابی
تکرار نام مولف :مرضیه گرمابی ،استاد راهنما سرکار خانم الینا عزیزیان
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان:کارشناسی حسابداری
سال نشر :1401
سازوکارانتقال الکترونیکی و بررسی بانکداری الکترونیکی در ایران:محمد کیومرثی شغل آبادی (1401) / کیومرثی شغل آبادی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکیومرثی شغل آبادی ، محمد، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/KAR ‭/1402/1401
عنوان :سازوکارانتقال الکترونیکی و بررسی بانکداری الکترونیکی در ایران:محمد کیومرثی شغل آبادی
تکرار نام مولف :محمد کیومرثی شغل آبادی استاد راهنما : مهندس اقای کرامتی
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :1401
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1