دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
طراحی و پیاده سازی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب :علیرضا ایرانی (زمستان 1401) / ایرانی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهایرانی ، علیرضا، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/s.rt کارشناسی کامپیوتر ‭/1421/1401
عنوان :طراحی و پیاده سازی فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب :علیرضا ایرانی
تکرار نام مولف :علیرضا ایرانی استاد راهنما : مهندس فریبا محمدزاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :زمستان 1401
رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر (1401) / مدبر ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمدبر ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1420/ 1401
عنوان :رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر
تکرار نام مولف :فاطمه مدبر .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
بررسی و تحلیل پایگاه داده های چندرسانه ای MMD :حسین زواری (1401) / زواری ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزواری ، حسین، نویسنده
شماره بازیابی :‭EN-COM/KAR ‭/1419/1401
عنوان :بررسی و تحلیل پایگاه داده های چندرسانه ای MMD :حسین زواری
تکرار نام مولف :حسین زواری استاد راهنما : مهندس فریبا محمد زاده
ناشر:موسسه آموزش عالی اترک قوچان : بی نا
سال نشر :1401
بررسی رابطه بین رفتارهای بی‌تحرک (کم‌تحرکی) با خطر افسردگی و بهزیستی ذهنی دوران بزرگ‌سالی در دوران پاندمی بیماری کووید 19:فرزانه رهنما (1401) / رهنما ، فرزانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرهنما ، فرزانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_SPORT/MANAG ارشد تربیت بدنی مدیریت اوقات فراغت ‭/SPORT-MANAG 1401/ 1418
عنوان :بررسی رابطه بین رفتارهای بی‌تحرک (کم‌تحرکی) با خطر افسردگی و بهزیستی ذهنی دوران بزرگ‌سالی در دوران پاندمی بیماری کووید 19:فرزانه رهنما
تکرار نام مولف :فرزانه رهنما استاد راهنما دکتر لیلی خاوری
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:106ص
تأثیر فضاهای باز شهری و اشتیاق به فعالیت بدنی بر کیفیت گذراندن اوقات فراغت کارمندان اداره آموزش‌وپرورش:مژگان رستمیان (1401) / رستمیان ، مژگان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستمیان ، مژگان، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_SPORT/MANAG ارشد تربیت بدنی مدیریت اوقات فراغت ‭/SPORT-MANAG 1401/ 1417
عنوان :تأثیر فضاهای باز شهری و اشتیاق به فعالیت بدنی بر کیفیت گذراندن اوقات فراغت کارمندان اداره آموزش‌وپرورش:مژگان رستمیان
تکرار نام مولف :مژگان رستمیان استاد راهنما دکتر لیلی خاوری
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:104ص
تأثیر باورهای فرهنگی اجتماعی بر مشارکت زنان شهر مشهد در ورزشهای همگانی و فعالیتهای اوقات فراغت:معصومه مرآتی (1401) / مرآتی ، معصومه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرآتی ، معصومه، نویسنده
شماره بازیابی :‭MAS_SPORT/MANAG ارشد تربیت بدنی مدیریت اوقات فراغت ‭/SPORT-MANAG 1401/ 1416
عنوان :تأثیر باورهای فرهنگی اجتماعی بر مشارکت زنان شهر مشهد در ورزشهای همگانی و فعالیتهای اوقات فراغت:معصومه مرآتی
تکرار نام مولف :معصومه مرآتی استاد راهنما دکتر ابوالفضل علی زاده گلریزی
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه شمار:77ص
پیش بینی عملکرد شغلی از روی تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی در پرستاران شاغل در بیمارستان رضوی مشهد :نیلوفر محیط (1401) / محیط ، نیلوفر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحیط ، نیلوفر، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1415/ 1401
عنوان :پیش بینی عملکرد شغلی از روی تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی در پرستاران شاغل در بیمارستان رضوی مشهد :نیلوفر محیط
تکرار نام مولف :نیلوفر محیط .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان:یاسر طریقی (1401) / طریقی ، یاسر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطریقی ، یاسر، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1414/ 1401
عنوان :رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان:یاسر طریقی
تکرار نام مولف :یاسر طریقی .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1413/ 1401
عنوان :بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو
تکرار نام مولف :حنانه علی اکبرلو .استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد امام خمینی)ره(:ریحانه مبرا (1401) / مبرا ، ریحانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمبرا ، ریحانه، نویسنده
شماره بازیابی :‭PSYCHO ‭/1412/ 1401
عنوان :رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد امام خمینی)ره(:ریحانه مبرا
تکرار نام مولف :ریحانه مبرا.استاد راهنما دکتر مسعود خاکپور
ناشر:قوچان(خراسان رضوی):موسسه آموزش عالی اترک
سال نشر :1401
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1