دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود دکتر خاکپور

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی آموزش راه حل محور بر تعهد سازمانی و تعارض بین فردی با سرپرست و همکاران در پرستاران :مرضیه خدادای (1402) / خدادای ، مرضیه، نویسنده
بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نیشابور :محمد عزیزی (1401) / عزیزی ، محمد، نویسنده
بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان :ویدا حسین زاده (1401) / حسین زاده ، ویدا، نویسنده
بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودپنداره با کیفیت زندگی:منیره بارانی (1401)
بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش هعنوی با رفتار شهروندی سازهانی کارکنان:حنانه علی اکبرلو (1401) / علی اکبرلو ، حنانه، نویسنده
تأثیر آموزش گروهی درمان راه حل مدار بر باورهای فراشناختی و سبک های پردازش هیجانی در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان:محمود سلطانی (1401)
رابطه بین انطباق پذیری و احساس به همسر با رضایتمندی زوجین در دبیران زن متوسطه دوم ناحیه 3 مشهد:حسین مقدم (1401)
رابطه بین انطباق پذیری، احساس مثبت به همسر با رضامندی زوجیت :فاطمه مدبر (1401) / مدبر ، فاطمه، نویسنده
رابطه تعهد زناشویی و سبکهای ارتباطی با انطباق پذیری زنان متاهل دانشجو:حمزه نوری (1401)
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد امام خمینی)ره(:ریحانه مبرا (1401) / مبرا ، ریحانه، نویسنده
رابطه تعهد سازمانی وکیفیت زندگی کاری بافرسودگی شغلی در کارمندان کمیته امداد شهر قوچان:یاسر طریقی (1401) / طریقی ، یاسر، نویسنده
پیش بینی عملکرد شغلی از روی تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی در پرستاران شاغل در بیمارستان رضوی مشهد :نیلوفر محیط (1401) / محیط ، نیلوفر، نویسنده

کاربران آنلاین :